PENAFIAN

Semua maklumat yang terdapat di dalam laman web ini diterbitkan dengan tujuan untuk makluman umum sahaja. Kami tidak membuat sebarang jaminan tentang kesempurnaan, kebolehpercayaan dan ketepatan maklumat.

Apa-apa tindakan yang anda ambil berdasarkan maklumat di laman web kami adalah di atas risiko anda sendiri dan anda dinasihatkan untuk membuat pertimbangan yang rasional. Kami tidak bertanggungjawab bagi apa-apa kerugian dan kerosakan berkaitan dengan penggunaan laman web kami.

Dari laman web kami, anda boleh melawat laman web lain dengan mengikuti pautan ke laman-laman tersebut. Walaupun kami berusaha untuk menyediakan pautan kepada laman web yang hanya berguna dan etika, kami tidak mempunyai kawalan ke atas kandungan dan aktiviti ke atas laman tersebut.